Plasma tau as a window to the brain-negative associations with brain volume and memory function in mild cognitive impairment and early alzheimer's disease

Ming Jang Chiu*, Ya Fang Chen, Ta Fu Chen, Shieh-Yueh Yang, Fan Pei Gloria Yang, Tien Wen Tseng, Jen Jie Chieh, Jia Chun Rare Chen, Kai Yuan Tzen, Mau Sun Hua, Herng-Er Horng

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

98 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Plasma tau as a window to the brain-negative associations with brain volume and memory function in mild cognitive impairment and early alzheimer's disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences