Photoluminescence quenching of graphene oxide by metal ions in aqueous media

Di Yan Wang, Duan Wei Wang, Hsin An Chen, Tin Reui Chen, Shao Sian Li, Yun Chieh Yeh, Tsung Rong Kuo, Jiahn Haur Liao, Yu Ching Chang, Wei Ting Chen, Shih Hsiung Wu, Cho Chun Hu, Chun Wei Chen, Chia Chun Chen

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Photoluminescence quenching of graphene oxide by metal ions in aqueous media」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science