Phonon modes of short-period (GaAs)n/(A1As)n superlattices

T. R. Yang*, M. M. Dvoynenko, A. V. Goncharenko

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「Phonon modes of short-period (GaAs)<sub>n</sub>/(A1As)<sub>n</sub> superlattices」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy