Performance of the 1 m Seya-Namioka monochromator beam line at SRRC

P. C. Tseng*, T. F. Hsieh, Y. F. Song, K. D. Lee, S. C. Chung, C. I. Chen, H. F. Lin, T. E. Dann, L. R. Huang, C. C. Chen, J. M. Chuang, K. L. Tsang, C. N. Chang

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Performance of the 1 m Seya-Namioka monochromator beam line at SRRC」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics

INIS