Ocena właściwości i projektowanie czujnika obrazu cmos z wykorzystaniem algorytmu DEA

Hueiling Chen, Chi Yo Huang*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「Ocena właściwości i projektowanie czujnika obrazu cmos z wykorzystaniem algorytmu DEA」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science