Overexpression of exogenous kidney-specific Ngal attenuates progressive cyst development and prolongs lifespan in a murine model of polycystic kidney disease

Ellian Wang, Yuan Yow Chiou, Wen Yih Jeng, Hsiu Kuan Lin, Hsi Hui Lin, Hsian Jean Chin, Chi Kuang Leo Wang, Shang Shiuan Yu, Shih Chieh Tsai, Chih Ying Chiang, Po Hao Cheng, Hong Jie Lin, Si Tse Jiang*, Sou Tyau Chiu, Hsiu Mei Hsieh-Li

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Overexpression of exogenous kidney-specific Ngal attenuates progressive cyst development and prolongs lifespan in a murine model of polycystic kidney disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Medicine and Dentistry