Optical properties of Sr2Y(Ru1-xCux)O 6

H. L. Liu*, J. L. Her, C. C. Chen, S. M. Rao, M. K. Wu, W. F. Hsueh, C. C. Chi, F. Z. Chien

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Optical properties of Sr2Y(Ru1-xCux)O 6」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Physics