Optical properties of Si-doped GaN films

H. C. Yang*, T. Y. Lin, M. Y. Huang, Y. F. Chen

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Optical properties of Si-doped GaN films」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy