Optical properties of Na0.68CoO2 thin film

M. H. Hsu*, H. L. Liu, W. J. Chang, J. Y. Lin

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻會議論文同行評審

指紋

深入研究「Optical properties of Na0.68CoO2 thin film」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemistry

INIS

Material Science