On the seasonality of long-range transport of acidic pollutants in East Asia

Chung Te Chang, Lixin Wang, Lih Jih Wang, Chiung Pin Liu, Ci Jian Yang, Jr Chuan Huang, Chiao Ping Wang, Neng Huei Lin, Teng Chiu Lin*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「On the seasonality of long-range transport of acidic pollutants in East Asia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences

Social Sciences

Engineering & Materials Science