On polynomial Gauss sums (mod Pn), n 2

Chih Nung Hsu*, Ting Ting Nan

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

原文英語
頁(從 - 到)393-401
頁數9
期刊Acta Arithmetica
143
發行號4
DOIs
出版狀態已發佈 - 2010

ASJC Scopus subject areas

  • 代數與數理論

引用此