Oligomerization of the carboxyl terminal domain of the human coronavirus 229E nucleocapsid protein

Yu Sheng Lo, Shing Yen Lin, Shiu Mei Wang, Chin Tien Wang, Ya Li Chiu, Tai Huang Huang, Ming Hon Hou

研究成果: 雜誌貢獻文章

24 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Oligomerization of the carboxyl terminal domain of the human coronavirus 229E nucleocapsid protein」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences