Obliquity pacing of the western Pacific Intertropical Convergence Zone over the past 282,000 years

Yi Liu, Li Lo, Zhengguo Shi, Kuo Yen Wei, Chien Ju Chou, Yi Chi Chen, Chih Kai Chuang, Chung Che Wu, Horng Sheng Mii, Zicheng Peng, Hiroshi Amakawa, George S. Burr, Shih Yu Lee, Kristine L. Delong, Henry Elderfield, Chuan Chou Shen*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

70 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果