Nonvolatile molecular memory with the multilevel states based on MoS2 nanochannel field effect transistor through tuning gate voltage to control molecular configurations

Yann Wen Lan, Chuan Jie Hong, Po Chun Chen, Yun Yan Lin, Chih Hao Yang, Chia Jung Chu, Ming Yang Li, Lain Jong Li, Chun Jung Su, Bo Wei Wu, Tuo Hung Hou, Kai Shin Li, Yuan Liang Zhong

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Nonvolatile molecular memory with the multilevel states based on MoS2 nanochannel field effect transistor through tuning gate voltage to control molecular configurations」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Material Science