Negative-Capacitance FinFET Inverter, Ring Oscillator, SRAM Cell, and Ft

Kai Shin Li, Yun Jie Wei, Yi Ju Chen, Wen Cheng Chiu, Hsiu Chih Chen, Min Hung Lee, Yu Fan Chiu, Fu Kuo Hsueh, Bo Wei Wu, Pin Guang Chen, Tung Yan Lai, Chun Chi Chen, Jia Min Shieh, Wen Kuan Yeh, Sayeef Salahuddin, Chenming Hu

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Negative-Capacitance FinFET Inverter, Ring Oscillator, SRAM Cell, and Ft」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds