Na–CO2 battery with NASICON-structured solid-state electrolyte

Zizheng Tong, Shu Bo Wang, Mu Huai Fang, Yen Ting Lin, Kun Ta Tsai, Sung Yu Tsai, Li Chang Yin*, Shu Fen Hu, Ru Shi Liu

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Na–CO<sub>2</sub> battery with NASICON-structured solid-state electrolyte」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds