Na@C composite anode for a stable Na|NZSP interface in solid-state Na–CO2 battery

Zizheng Tong, Shu Bo Wang, Yan Cheng Wang, Chia Hui Yi, Ching Chen Wu, Wen Sheng Chang, Kun Ta Tsai, Sung Yu Tsai, Shu Fen Hu*, Ru Shi Liu

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「Na@C composite anode for a stable Na|NZSP interface in solid-state Na–CO2 battery」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds