Monochromator alignment technique

King Long Tsang*, Ping Chung Tseng, Ching Iue Chen, Yen Fang Song, Shinchun Chung, Tang Eh Dann, Hsueh Feng Lin, Liang Ren Huang, Chu Nan Chang

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Monochromator alignment technique」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy