Molecular basis underlying leaf variegation of a moth orchid mutant (Phalaenopsis aphrodite subsp. formosana)

Chi Chu Tsai, Yu Jen Wu, Chiou Rong Sheue, Pei Chun Liao, Ying Hao Chen, Shu Ju Li, Jian Wei Liu, Han Tsung Chang, Wen Lin Liu, Ya Zhu Ko, Yu Chung Chiang*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

22 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Molecular basis underlying leaf variegation of a moth orchid mutant (Phalaenopsis aphrodite subsp. formosana)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agricultural and Biological Sciences

INIS