Modeling Rapid Guessing Behaviors in Computer-Based Testlet Items

Kuan Yu Jin*, Chia Ling Hsu, Ming Ming Chiu, Po Hsi Chen

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果