MIRAGE-EFFECT MEASUREMENT OF THERMAL DIFFUSIVITY. PART I: EXPERIMENT.

P. K. Kuo*, M. J. Lin, C. B. Reyes, L. D. Favro, R. L. Thomas, D. S. Kim, Zhang Shu-yi Zhang, L. J. Inglehart, D. Fournier, A. C. Boccara, N. Yacoubi

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻會議論文同行評審

88 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「MIRAGE-EFFECT MEASUREMENT OF THERMAL DIFFUSIVITY. PART I: EXPERIMENT.」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy