Miocene Jiali faulting and its implications for Tibetan tectonic evolution

Hao Yang Lee, Sun Lin Chung*, Jun Ren Wang, Da Jen Wen, Ching Hua Lo, Tsanyao F. Yang, Yuquan Zhang, Yingwen Xie, Tung Yi Lee, Genyao Wu, Jianqing Ji

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

129 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Miocene Jiali faulting and its implications for Tibetan tectonic evolution」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth and Planetary Sciences

INIS