Magnetic-fluid optical-fiber modulators via magnetic modulation

J. J. Chieh, Shieh-Yueh Yang, Herng-Er Horng*, Chin Yih Hong, Hong-Chang Yang

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

78 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Magnetic-fluid optical-fiber modulators via magnetic modulation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy