LRRK2 A419V is not associated with Parkinson's disease in different Chinese populations

Yih Ru Wu, Louis C. Tan, Xiaoli Fu, Chiung Mei Chen, Wing Lok Au, Ling Chen, Yi Chun Chen, Kumar M. Prakash, Yifan Zheng, Guey Jen Lee-Chen, Yi Zhao, Jin Sheng Zeng, Eng King Tan, Zhong Pei

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「LRRK2 A419V is not associated with Parkinson's disease in different Chinese populations」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Neuroscience