Longcat wins mahjong tournament in ICGA 2013

Wen Jie Tseng, Li Kai Chuang, I. Chen Wu, Shun Shii Lin, Shi Jim Yen

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋 深入研究「Longcat wins mahjong tournament in ICGA 2013」主題。共同形成了獨特的指紋。