Local conduction at the BiFeO3-CoFe2O4 tubular oxide interface

Ying Hui Hsieh, Jia Ming Liou, Bo Chao Huang, Chen Wei Liang, Qing He, Qian Zhan, Ya Ping Chiu, Yi Chun Chen, Ying Hao Chu*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

73 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Local conduction at the BiFeO3-CoFe2O4 tubular oxide interface」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Material Science

Engineering

Physics