Late Ediacaran post-collisional magmatism in the Guéra Massif, South-Central Chad

J. Gregory Shellnutt*, Meng Wan Yeh, Ngoc Ha T. Pham, Tung Yi Lee

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果