Large area organic photovoltaic modules fabricated on a 30 cm by 20 cm substrate with a power conversion efficiency of 9.5%

Cheng Yu Tsai, Yu Hsiang Lin, Yi Ming Chang, Jui Chih Kao, Yu Cheng Liang, Chia Chen Liu, Jing Qiu, Lixin Wu, Chuang Yi Liao, Huei Shuan Tan, Yu Chiang Chao, Sheng Fu Horng, Hsiao Wen Zan, Hsin Fei Meng, Fenghong Li

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Large area organic photovoltaic modules fabricated on a 30 cm by 20 cm substrate with a power conversion efficiency of 9.5%」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science