Large-Area Nonfullerene Organic Photovoltaic Modules with a High Certified Power Conversion Efficiency

Yan Jia Liao, Yu Chao Hsieh, Jui Tso Chen, Lan Sheng Yang, Xin Zhe Jian, Shih Hung Lin, Yi Ru Lin, Li Min Chen, Fenghong Li, Yu Tang Hsiao, Chuang Yi Liao, Yi Ming Chang*, Yu Yu Huang, Cheng Si Tsao, Sheng Fu Horng, Yu Chiang Chao*, Hsin Fei Meng*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Large-Area Nonfullerene Organic Photovoltaic Modules with a High Certified Power Conversion Efficiency」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Material Science