Isomerization reactions of RSNO (R=H, CnH2n+1 n ≤ 4)

Chin Hung Lai*, Elise Y. Li, Pi Tai Chou

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Isomerization reactions of RSNO (R=H, CnH2n+1 n ≤ 4)」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Chemistry