Interstellar glycine

Yi Jehng Kuan*, Steven B. Charnley, Hui Chun Huang, Wei Ling Tseng, Zbigniew Kisiel

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

347 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Interstellar glycine」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics

INIS