Interfacial-Layer Design for Hf1-xZrxO2-Based FTJ Devices: From Atom to Array

H. L. Chiang, J. F. Wang, K. H. Lin, C. H. Nien, J. J. Wu, K. Y. Hsiang, C. P. Chuu, Y. W. Chen, X. W. Zhang, C. W. Liu, Tahui Wang, C. C. Wang, M. H. Lee, M. F. Chang, C. S. Chang, T. C. Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Interfacial-Layer Design for Hf1-xZrxO2-Based FTJ Devices: From Atom to Array」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Physics

Material Science

Chemistry