Infrared spectroscopy of hg1-znte alloys

Ching Cherng Wu, Dong Yuan Chu, Cherng Yuan Sun, Tzuen Rong Yang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Infrared spectroscopy of hg1-znte alloys」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy