Increased risk of Kawasaki disease in children with common allergic diseases

Chang Ching Wei, Cheng Li Lin, Chia Hung Kao, Yen Hsiu Liao, Te Chun Shen, Jeng Dau Tsai, Yen Jung Chang, Tsai Chung Li

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Increased risk of Kawasaki disease in children with common allergic diseases」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences