In-vivo wireless bio-diagnosis system for long-term bioactivity monitoring network

Chun Kuang Chen, Wen Jong Wu, Shih An Yu, Jhen Gang Huang, Yun Han Lin, Yih Fan Chen, Ming Hui Jin, Chih Min Wen, Cheng Yan Kao, Shi Ming Lin, Shey Shi Lu, Chii Wann Lin, Jia Yush Yen, Fu Shan Jaw, Chi An Chen, Fang Jen Liao, Nan-Fu Chiu, Chia Nan Chien, Chih Kung Lee

  研究成果: 雜誌貢獻Conference article同行評審

  指紋 深入研究「In-vivo wireless bio-diagnosis system for long-term bioactivity monitoring network」主題。共同形成了獨特的指紋。

  Chemical Compounds

  Engineering & Materials Science

  Mathematics

  Physics & Astronomy