Improving Hydrogen Evolution Activity of Earth-Abundant Cobalt-Doped Iron Pyrite Catalysts by Surface Modification with Phosphide

Tsung Rong Kuo, Wei Ting Chen, Hsiang Ju Liao, Yu Hsiu Yang, Hung Chi Yen, Ting Wei Liao, Cheng Yen Wen, Yi Cheng Lee, Chia Chun Chen*, Di Yan Wang

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

68 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
文章編號1603356
期刊Small
13
發行號8
DOIs
出版狀態已發佈 - 2017 2月

ASJC Scopus subject areas

  • 一般化學
  • 工程(雜項)
  • 生物技術
  • 一般材料科學
  • 生物材料

引用此