Importance and Feasibility of Performance Indicators for Academic Libraries in Taiwan.

Hao-Ren Ke, Chao-Chen Chen, Jan-Hua Yeh, Yi-Syuan Wang, Hsin-Ju Tsai, Yen-Jung Tseng

研究成果: 會議貢獻類型會議論文

指紋

深入研究「Importance and Feasibility of Performance Indicators for Academic Libraries in Taiwan.」主題。共同形成了獨特的指紋。

Social Sciences