Identification of Bioactive Components from Ruellia tuberosa L. On improving glucose uptake in TNF-α-induced insulin-resistant mouse FL83B hepatocytes

Jian Hua Xu, Yangming Martin Lo, Wen Chang Chang, Da Wei Huang, James Swi Bea Wu, Yu Yuan Jhang, Wen Chung Huang, Chih Yuan Ko*, Szu Chuan Shen

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Identification of Bioactive Components from Ruellia tuberosa L. On improving glucose uptake in TNF-α-induced insulin-resistant mouse FL83B hepatocytes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences