Ice age unfrozen: severe effect of the last interglacial, not glacial, climate change on East Asian avifauna

Feng Dong, Chih Ming Hung, Xin Lei Li, Jian Yun Gao, Qiang Zhang, Fei Wu, Fu Min Lei, Shou Hsien Li, Xiao Jun Yang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

26 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Ice age unfrozen: severe effect of the last interglacial, not glacial, climate change on East Asian avifauna」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology