Hydrocarbon-derived carbonate cements of subsurface origin in the Vulcan Sub-basin, Timor Sea

Shou Yeh Gong, Horng Sheng Mii, Ming Shyan Wu, Kuo An Lin, Shih Wei Wang, Ting Fang Chou, Ying Wei Chou, Jong Chang Wu, Yuh Ruey Wang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Hydrocarbon-derived carbonate cements of subsurface origin in the Vulcan Sub-basin, Timor Sea」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences