Highly oriented Langmuir-Blodgett film of silver cuboctahedra as an effective matrix-free sample plate for surface-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry

Tsung Rong Kuo, Yin Chien Chen, Chiung I. Wang, Tzu Hau Shen, Hong Yi Wang, Xi Yu Pan, Di Yan Wang, Chien Chung Liou, Yi Hsuan Chang, Yi Chia Chen, Yueh Hsiu Wu, Yun Ru Liu, Yun Ho Lin*, Cho Chun Hu, Chia Chun Chen

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Highly oriented Langmuir-Blodgett film of silver cuboctahedra as an effective matrix-free sample plate for surface-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds