Highly efficient magnetic ablation and the contrast of various imaging using biocompatible liquid–metal gallium

Chiang Wen Lee, Ming Hsien Chiang, Wen Chun Wei, Shu Shien Liao, Yen Bin Liu, Kuan Chih Huang, Kuen Lin Chen, Wen Cheng Kuo, Yuan Ching Sung, Ting Yuan Chen, Ju Fang Liu, Yao Chang Chiang, Hsin Nung Shih, Kuo Ti Peng, Jen Jie Chieh*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果