High Quality of 0.18μm CMOS 5.2GHz cascode LNA for RFID tag applications

Hsin Chia Yang, Ssu Hao Peng, Shea Jue Wang*, Mu Chun Wang, Chun Wei Lian, Jie Min Yang, Hung I. Chin, Chuan Hsi Liu

*此作品的通信作者

研究成果: 會議貢獻類型會議論文同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「High Quality of 0.18μm CMOS 5.2GHz cascode LNA for RFID tag applications」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Engineering

Computer Science