High-performance poly(2,3-diphenyl-1,4-phenylene vinylene)-based polymer light-emitting diodes by blade coating method

Yung Ming Liao, Hung Min Shih, Kuang Hui Hsu, Chain Shu Hsu, Yu Chiang Chao, Sheng Chia Lin, Chun Yao Chen, Hsin Fei Meng

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  14 引文 斯高帕斯(Scopus)

  指紋

  深入研究「High-performance poly(2,3-diphenyl-1,4-phenylene vinylene)-based polymer light-emitting diodes by blade coating method」主題。共同形成了獨特的指紋。

  Engineering & Materials Science

  Chemical Compounds