High-Performance NaK2Li[Li3SiO4]4:Eu Green Phosphor for Backlighting Light-Emitting Diodes

Mu Huai Fang, Carl Osby M. Mariano, Kuan Chun Chen, Jia Cheng Lin, Zhen Bao, Sebastian Mahlik, Tadeusz Lesniewski, Kuang Mao Lu, Ying Rui Lu, Yu Jong Wu, Hwo Shuenn Sheu, Jyh Fu Lee, Shu Fen Hu, Ru Shi Liu*, J. Paul Attfield

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

22 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「High-Performance NaK2Li[Li3SiO4]4:Eu Green Phosphor for Backlighting Light-Emitting Diodes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds