High-Performance InSe Transistors with Ohmic Contact Enabled by Nonrectifying Barrier-Type Indium Electrodes

Yu Ting Huang, Yi Hsun Chen, Yi Ju Ho, Shih Wei Huang, Yih Ren Chang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hsiang Chih Chiu, Chi Te Liang, Raman Sankar, Fang Cheng Chou, Chun Wei Chen*, Wei Hua Wang

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「High-Performance InSe Transistors with Ohmic Contact Enabled by Nonrectifying Barrier-Type Indium Electrodes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds