High holding voltage segmentation stacking silicon-controlled-rectifier structure with field implant as body ties blocking layer

Shiang Shiou Yen, Chun Hu Cheng, Yu Pin Lan, Yu Chien Chiu, Chia Chi Fan, Hsiao Hsuan Hsu, Shao Chin Chang, Zhe Wei Jiang, Li Yue Hung, Chi Chung Tsai, Chun Yen Chang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「High holding voltage segmentation stacking silicon-controlled-rectifier structure with field implant as body ties blocking layer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science