High frequency dielectric properties of Ba(Mg1/3 Ta2/3)O3 complex perovskite ceramics

I. Nan Lin, Chih Ta Chia, Hsiang Lin Liu, Yi Chun Chen, Hsiu Fung Cheng, Cheng Chung Chi

研究成果: 雜誌貢獻文章

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「High frequency dielectric properties of Ba(Mg<sub>1/3</sub> Ta<sub>2/3</sub>)O<sub>3</sub> complex perovskite ceramics」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science