Hepatocellular carcinoma–related cyclin D1 is selectively regulated by autophagy degradation system

Shan Ying Wu, Sheng Hui Lan, Shang Rung Wu, Yen Chi Chiu, Xi Zhang Lin, Ih Jen Su, Ting Fen Tsai, Chia Jui Yen, Tsung Hsueh Lu, Fu Wen Liang, Chung Yi Li, Huey Jen Su, Chun Li Su, Hsiao Sheng Liu*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

34 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Hepatocellular carcinoma–related cyclin D1 is selectively regulated by autophagy degradation system」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences