Gas field ion source from an IrW 〈111〉 single-atom tip

Hong Shi Kuo*, Ing Shouh Hwang, Tsu Yi Fu, Yi Hsien Lu, Chun Yueh Lin, Tien T. Tsong

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

46 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Gas field ion source from an IrW 〈111〉 single-atom tip」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy